Competency List

 
 
 
ข้อมูลที่แสดงได้มาจากการรวมรวมจากหลายแหล่ง หลายธุรกิจ เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ที่หลายๆองค์กรกำหนดใช้คล้ายๆกัน เจตนาเผยแพร่เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้องค์กรต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ ในการนำไปเป็นข้อมูลตัวอย่าง หรือเลือกไปปรับใช้ในการจัดทำระบบงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
No Type Group Level Competency
1 Manageral Work Management Executive ความรู้ การวิเคราะห์แนวโน้ม คาดการณ์สถานการณ์ทางธุรกิจ
2 Manageral Work Management Executive ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
3 Manageral Work Management Executive ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ระยะ 3-5 ปี
4 Manageral Work Management Executive ความสามารถในการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายองค์กร
5 Manageral Work Management Executive ความสามารถในการออกแบบ ตำแหน่งงาน โครงสร้างองค์กร
6 Manageral Work Management Executive ความสามารถในการ วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ องค์กร
7 Manageral Work Management Manager ความสามารถในการ วิเคราะห์งาน วางระบบออกแบบกระบวนการ หน้าที่ วิธีการทำงานทำงาน
8 Manageral Work Management Manager ความสามารถในการ วิเคราะห์กำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์หน่วยงาน
9 Manageral Work Management Manager ความสามารถในการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
10 Manageral Work Management Manager ความสามารถในการ วางแผนและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
11 Manageral Work Management Manager ความสามารรในการจัดสรรหน้าที่ กำลังพล อย่างมีประสิทธิภาพ
12 Manageral Work Management Executive, Manager ความรู้ความเข้าใจในการบริหารผลงาน ประเมินผลงาน
13 Manageral Work Management Manager ความสามารถในการวิเคราะห์และปรับปรุงงาน
14 Manageral Work Management Manager ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง Risk management
15 Manageral Work Management Manager การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management
16 Manageral Work Management Executive, Manager ความเฉียบคมทางธุรกิจ Business acumen
17 Manageral Work Management Executive, Manager ความรู้ความสามารถด้าน การเงิน Financial acumen
18 Manageral Work Management Executive, Manager ความสามารถในการบริหารโครงการ Project Management
19 Manageral Work Management Supervisor Leader ความสามารถในการ วิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์การทำงาน
20 Manageral Work Management Supervisor Leader ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/ไตรมาส
21 Manageral Work Management Manager, Supervisor Leader ความสามารถในการ วางแผนและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
22 Manageral Work Management Manager, Supervisor Leader ความสามารรในการจัดสรรหน้าที่ กำลังพล อย่างมีประสิทธิภาพ
23 Manageral Work Management Supervisor Leader ความสามารถในการติดตามบริหารผลงาน ประเมินผลงาน PMS
24 Manageral Work Management Manager, Supervisor Leader ความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาการทำงาน
25 Manageral Work Management Manager, Supervisor Leader ทักษะในการนำเสนองาน, นำเสนอผลงาน, การรายงานผลงาน
26 Manageral Work Management Manager, Supervisor Leader ทักษะในการบริหารเวลา การลำดับความสำคัญของงาน