My image

HR Executive System solution

(www.hristhai.com, E-mail: hristhai.com@gmail.com, Tel: 081-9937077)

www.hristhai.com

HRIS Thai.com

เราคือที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร พร้อม Web Application เช่น การวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์, การปรับโครงสร้างองค์กร, PMS, SMART JD, Competency Management, OKRs System & Implementation, JE & Salary Structure โดยเป็นการบริการให้คำปรึกษาที่มาพร้อมกับ Web Application ฐานข้อมูล ที่สะดวก ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่องค์กรจะได้รับคือ นอกจากองค์กรจะได้องค์ความรู้ ในการบริหารจัดการระบบต่างๆ ที่เรียนรู้ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาแล้ว องค์กรยังสามารถใช้ Web Application ของเรา เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ใช้สื่อสารระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน แบบ Real Time อีกด้วย ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ไม่คลาดเคลื่อน ทันเหตุการณ์ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ พาองค์กรเดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

About Us
มาตรฐานใหม่ของระบบงานที่ปรึกษา ที่องค์กรจะได้ Software ไปใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในอดีตที่ผ่านมา งานให้คำปรึกษาทั่วๆไป หลังให้คำปรึกษาแล้ว บริษัทผู้รับบริการก็จะได้ไฟล์งานเป็น MS Word, Excel หรือแฟ้มเอกสาร ซึ่งทางบริษัทก็ต้องพยายามนำความรู้และข้อมูลเหล่านั้น ไปดำเนินการต่อเพื่อที่จะนำไปใช้บริหารจัดการต่อไป ซึ่งหลายองค์กร ก็ดำเนินการต่อไม่ได้เนื่องจาก ยังไม่เข้าใจเพียงพอ หรือไฟล์งานต่างๆที่ได้ ซับซ้อนยากต่อการนำไปใช้งาน และงานที่ปรึกษาที่ผ่านๆมาก ที่ปรึกษาจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินการในองค์กร มีการพูดคุย ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความซับซ้อนของระบบ ที่ปรึกษาจึงจำเป็นต้องทำเอกสารต่างๆร่วมกันกับลูกค้าด้วย จึงจะเกิดความเข้าใจและได้ผลงานอย่างแท้จริง

แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ปรึกษาไม่สามารถเข้าไปทำงานในองค์กรลูกค้าได้ เหมือนปกติ และการให้คำปรึกษาผ่านระบบ Online ด้วย VDO Call และข้อมูล Word, Excel ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เท่าที่ควร เนื่องด้วยความซับซ้อนของระบบที่ทำ ดังนั้นเราจึงมีการให้บริการให้คำปรึกษารูปแบบใหม่ ผ่าน Web Application 100% ที่ปรึกษาและผู้รับบริการ ดูและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเดียวกันแบบ Real Time เข้าใจได้ชัดเจน และเมื่อจบโครงการให้คำปรึกษา บริษัทก็จะมี Web Application ไว้ใช้งานได้เลยทันที ซึ่งสามารใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการทำงาน ปรับการมอบหมายงานที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ หรือตามกำลังคนที่เปลี่ยนไป ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการทำงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบ Work From Home ทุกคนก็สามารถเห็นข้อมูลเดียวกัน ได้อย่างชัดเจน ไม่สับสน ช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารที่ซับซ้อนในการทำงาน เพิ่มประสิทธภาพในการทำงานได้อย่างชัดเจน

Information & Service Sharing

JD, PI, Competency Sharing

การบริหารจัดการบุคลากรพื้นฐานนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องมีการกำหนดให้ชัดเจน คือเป้าหมายการทำงาน, การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งควรทำให้ชัดเจนแต่ยืดหยุ่นได้(หน้าที่หลักและกิจกรรมตามกลยุทธ์) และต้องทราบอีกด้วยว่าหน้าที่นั้นๆเป้าหมายย่อยหรือตัวชี้วัดผลงานคืออะไร และเพื่อที่จะผลักดันให้พนักงานทำงานได้ตามเป้าหมาย ต้องเข้าใจให้ชัดเจนด้วยว่าพนักงานจำเป็นต้องมีความสามารถอะไรบ้าง เพื่อจะได้นำไปพัฒนาได้ถูกจุดตรงประเด็น

Std JD  Std PI  Std Competency

Company Analysis

ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้วางกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น คือเข้าใจโจทย์ปัญหาที่ตรงจุด ว่าจุดไหนดีอยู่แล้ว จุดไหนควรต้องปรับปรุงควรพัฒนา การประเมินปัจจัยนอกและ ภายในองค์กรในมิติต่างๆที่ครอบคลุมคือขั้นตอนสำคัญท ปัจจัยภายนอกก็ประเมินจาก 5-Force, PEST ส่วนปัจจัยภายใน มีประเด็นมากมายที่ควรต้องทำการทบทวนประเมิน

ทดลองประเมิน Company Analysis 

People Assessment

ในการคัดเลือกคนในสถานการณ์ต่างๆ การประเมินบุคลากรที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ตรงประเด็น เป็นธรรม สมเหตุผล ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เช่น เพื่อการปรับตำแหน่ง เพื่อเลือกคนที่จะเป็นกลุ่ม Talent ขององค์กร หรือแม้แต่ในภาวะวิกฤติที่บางบริษัทจำเป็นที่ต้องลดจำนวนพนักงาน ทุกสถานการณ์ที่กล่าวมาควรดำเนินการด้วยเหตุผล

ลองเล่นเลย People Assessment 

DISC Assessment

ในการทำงานร่วมกันของคนในองค์กร หลายกรณีที่เราพบว่า ทีมงานแต่ละคนมีความสามารถในการทำงาน แต่กลับทำงานเข้ากันไม่ได้ ซึ่งแต่ละคน ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดระเบียบหรือนิสัยไม่ดี สาเหตุของเรื่องนี้นอกจากองค์กร ไม่เคยสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแล้ว อีกหนึ่งสาเหตุใหญ่คือ คุณลักษณะและสไตล์ของบุคคล

ลองเล่นเลย DISC Assessment 

PDF Book (Free Download)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในการทำงานที่ปรึกษา ผมได้เขียนหนังสือตีพิมพ์ออกมา 4 เล่ม เพื่อเป็นการนำความรู้ประสบการณ์การทำงาน มาเผยแพร่ให้กับองค์กรต่างๆ และผู้สนใจ แต่ในปัจจุบันผมมีความตั้งใจจะแบ่งปันในรูปแบบของสื่อ Online ที่เป็นรูปแบบข้อมูล และ Sevice ต่างๆแทน จึงได้นำไฟล์หนังสือที่เคยเขียนไว้ 3 เล่ม มาแชร์ให้ผู้สนใจ ได้ Download ไปอ่านเพื่อใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานในองค์กรต่อไปครับ

บริหารผลงาน..  Goal & Action Plan  PA Manual

โครงการที่ปรึกษา ที่มาพร้อมระบบ Web Application

Performance Management System

ระบบบริหารผลงาน

ในการจัดทำระบบประเมินผลงานขององค์กรหลายองค์กร ทำโดยการให้หน่วยงานหรือบุคลากรกำหนด KPI กันเอง ขาดการทำ KPI Alignment ซึ่งทำให้ KPI ต่างๆเหล่านั้นไม่ตอบโจทย์และสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และหลายองค์กรไม่มีเครื่องมือในการทำระบบบริหารผลงานและประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้พนักงานและผู้รับผิดชอบโครงการ ใช้เวลาในการทำระบบค่อนข้างมากและเกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการทำระบบ ทำให้ผลของการทำระบบไม่ตอบโจทย์องค์กรเท่าที่ควร


More Info

SMART Job Description System

ระบบบริหารจัดการหน้าที่รับผิดชอบ

ผู้บริหารองค์กรและฝ่าย HR เคยตั้งคำถามหรือไม่ว่าพนักงานที่ทำงานเดิมๆแต่อายุงานมากขึ้นเราต้องขึ้นเงินเดือนให้พนักงานเหล่านั้นค่าอะไร คำตอบของเรื่องนี้คือการดีไซน์ Job ให้แต่ละตำแหน่งงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับอายุงานการเติบโตและเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในทุกปีของพนักงาน


More Info

JE & Salary Structure

การประเมินค่างานและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

องค์กรของเราจะแข่งขันในอุตสาหกรรมได้หรือไม่ปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งคือคน และโจทย์สำคัญเรื่องคนคือ ทำอย่างไรให้เราสามารถดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงานกับองค์กรได้ จูงใจให้คนเก่งทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และรักษาคนเก่งๆให้อยู่กับองค์กรไปนานๆได้ โครงสร้างค่าตอบแทนคือปัจจัยสำคัญข้อหนึ่ง ที่จะตอบโจทย์นั้น


More Info

Competency Management

ระบบบริหารจัดการความสามารถ

ปัญหาสำคัญที่พบในการบริหารจัดการความสามารถของบุคลากรคือ หลายองค์กรทำรายละเอียดที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป ด้วยการพยายามกำหนดรายละเอียดและการทำการประเมินเพื่อหา competency Gap และพยายามปิด Gap เหล่านั้นให้ครบถ้วนตาม ซึ่งสุดท้ายแล้วก็พบว่าแม้พนักงาน จะสามารถปิด Gap competency ต่างๆเหล่านั้นได้ครบถ้วน ก็ไม่ได้หมายความว่าพนักงานสามารถทำหน้าที่ต่างๆได้จริงตามที่คาดหวังเสมอไป และก็มักส่งผลให้การทำงานของพนักงานไม่บรรลุเป้าหมายที่องค์กรและหน่วยงานคาดหวังไปด้วย


More Info

OKRs System & Implementation

การจัดทำระบบ OKRs

สิ่งสำคัญที่สุดในยุคนี้ พ.ศ นี้คือการทำงานให้บรรลุเป้าหมายด้านต่างๆและพาองค์กรผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ ซึ่งระบบที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือระบบ OKRs และ Agile ปัญหาสำคัญในการดำเนินการระบบนี้คือต้องทำให้ชัดเจน แต่ยืดหยุ่นได้ สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมาย เจ้าภาพและแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา


More Info

Software มากประโยชน์ในราคาสุดคุ้ม

JE-Salary Structure & Compensation Management

ระบบออกแบบและบริหารค่าตอบแทน

คุณประโยชน์ของการใช้ระบบ
1. ช่วยให้การออกแบบ โครงสร้างผลตอบแทน ง่าย มีประสิทธิภาพ
2. มี Function บริหารที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่น Staff Cost, Career Growth ฯลฯ
3. เป็นระบบ Online Real Time ง่ายในการ Update ข้อมูล จากข้อมูลปัจจุบัน
4. ราคาประหยัด และไม่มีค่าบริการรายปี
5. พัฒนาจากที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ตรงในการวางระบบ

เงื่อนไข และการสั่งซื้อโปรแกรม รายละเอียดการใช้งาน 

People Assessment System

ระบบประเมินศักยภาพบุคลากร Online

คุณประโยชน์ของการใช้ระบบ
1. ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการได้หลากหลายวัตถุประสงค์
2. สร้างความเป็นธรรม มีมาตรฐานในการประเมินเพื่อคัดเลือกต่างๆ
3. Online ใช้งานสะดวก เก็บเป็นฐานข้อมูล ใช้บริหารจัดการต่อได้
4. ประหยัด เพราะซื้อเฉพาะระบบ ไม่ใช่ระบบใหญ่หลักแสนหลักล้าน
5. ผู้ผลิตพัฒนาระบบ พัฒนา Function ใหม่ๆตลอดเวลา

เงื่อนไข และการสั่งซื้อโปรแกรม  รายละเอียดการใช้งาน 

DISC Assessment System

ระบบประเมินคุณลักษณะพนักงาน Online

คุณประโยชน์ของการใช้ระบบ
1. ใช้เป็นเครื่องมือประเมิน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ตรงจุด
2. เสริมสร้างความเข้าใจ ความแตกต่าง ลดความขัดแย้ง
3. เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน สร้างความสุขในการทำงาน
4. Online ใช้งานสะดวก เก็บเป็นฐานข้อมูล ใช้บริหารจัดการต่อได้
5. ประหยัด คุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว

เงื่อนไข และการสั่งซื้อโปรแกรม  รายละเอียดการใช้งาน 

Easy & Effective

กระบวนการที่ง่ายและรวดเร็ว

หลังจากองค์กรตกลงใช้บริการ เพียงส่งข้อมูลต่างๆที่มีอยู่เดิม ที่เป็นไฟล์ Excel ให้ที่ปรึกษา import ลงระบบ การให้คำปรึกษาก็จะสามารถดำเนินการได้ในไม่กี่วัน ซึ่งง่ายและรวดเร็ว สะดวกต่อองค์กร

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนข้อมูลที่ชัดเจน

ในการให้คำปรึกษา ที่ปรึกษาและผู้บริหาร เปิดดูและปรับปรุงข้อมูลเดียวกันแบบ Real Time ผ่าน Web Application และคุยกันผ่าน VDO Conference (หรือเข้าให้คำปรึกษาที่องค์กร ตามที่องค์กรสะดวก) ซึ่งทำให้เข้าใจชัดเจนตรงกัน และหลังจากให้คำปรึกษาเสร็จแล้ว องค์กรก็ยังมี Web Application ใช้บริหารจัดการและสื่อสารในองค์กรทันที ซึ่งทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Contact Us
Powered by : Business Development Training & Consulting Co., Ltd.
Visit our Website www.bdtc.co.th


Copyright © www.hristhai.com 2020