My image

HR Executive System solution

(www.hristhai.com, E-mail: hristhai.com@gmail.com, Tel: 081-9937077)

What About www.hristhai.com

HRIS Thai.com

เราคือที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ผ่าน Web Application เช่น การวิเคราะห์ปรับปรุง Business Model, Re-Engineering, การปรับโครงสร้างองค์กร การกำหนดเป้าหมาย หน้าที่และการมอบหมายหน้าที่สู่หน่วยงานต่างๆ โดยสามารถให้บริการให้คำปรึกษาผ่าน Web Application ฐานข้อมูล 100% ปลอดภัยจากสถานการณ์ โรคโควิด 19 ในปัจจุบัน

สิ่งที่องค์กรจะได้รับคือ แนวทางการปรับระบบการทำงานขององค์กรให้กระชับขึ้น ใช้คนน้อยลงแต่ได้ประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้น และองค์กรยังสามารถใช้ Web Application ของเรา เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน ซึ่งหลายองค์กรกำลัง Work From Home ทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ไม่คลาดเคลื่อน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ พาองค์กรเดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

About Us
มาตรฐานใหม่ของระบบงานที่ปรึกษา ที่องค์กรจะได้ Software ไปใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในอดีตที่ผ่านมา งานให้คำปรึกษาทั่วๆไป หลังให้คำปรึกษาแล้ว บริษัทผู้รับบริการก็จะได้ไฟล์งานเป็น MS Word, Excel หรือแฟ้มเอกสาร ซึ่งทางบริษัทก็ต้องพยายามนำความรู้และข้อมูลเหล่านั้น ไปดำเนินการต่อเพื่อที่จะนำไปใช้บริหารจัดการต่อไป ซึ่งหลายองค์กร ก็ดำเนินการต่อไม่ได้เนื่องจาก ยังไม่เข้าใจเพียงพอ หรือไฟล์งานต่างๆที่ได้ ซับซ้อนยากต่อการนำไปใช้งาน และงานที่ปรึกษาที่ผ่านๆมาก ที่ปรึกษาจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินการในองค์กร มีการพูดคุย ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความซับซ้อนของระบบ ที่ปรึกษาจึงจำเป็นต้องทำเอกสารต่างๆร่วมกันกับลูกค้าด้วย จึงจะเกิดความเข้าใจและได้ผลงานอย่างแท้จริง

แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ปรึกษาไม่สามารถเข้าไปทำงานในองค์กรลูกค้าได้ เหมือนปกติ และการให้คำปรึกษาผ่านระบบ Online ด้วย VDO Call และข้อมูล Word, Excel ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เท่าที่ควร เนื่องด้วยความซับซ้อนของระบบที่ทำ ดังนั้นเราจึงมีการให้บริการให้คำปรึกษารูปแบบใหม่ ผ่าน Web Application 100% ที่ปรึกษาและผู้รับบริการ ดูและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเดียวกันแบบ Real Time เข้าใจได้ชัดเจน และเมื่อจบโครงการให้คำปรึกษา บริษัทก็จะมี Web Application ไว้ใช้งานได้เลยทันที ซึ่งสามารใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการทำงาน ปรับการมอบหมายงานที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ หรือตามกำลังคนที่เปลี่ยนไป ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการทำงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบ Work From Home ทุกคนก็สามารถเห็นข้อมูลเดียวกัน ได้อย่างชัดเจน ไม่สับสน ช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารที่ซับซ้อนในการทำงาน เพิ่มประสิทธภาพในการทำงานได้อย่างชัดเจน

Information & Service Sharing

JD, PI, Competency Sharing

การบริหารจัดการบุคลากรพื้นฐานนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องมีการกำหนดให้ชัดเจน คือเป้าหมายการทำงาน, การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งควรทำให้ชัดเจนแต่ยืดหยุ่นได้(หน้าที่หลักและกิจกรรมตามกลยุทธ์) และต้องทราบอีกด้วยว่าหน้าที่นั้นๆเป้าหมายย่อยหรือตัวชี้วัดผลงานคืออะไร และเพื่อที่จะผลักดันให้พนักงานทำงานได้ตามเป้าหมาย ต้องเข้าใจให้ชัดเจนด้วยว่าพนักงานจำเป็นต้องมีความสามารถอะไรบ้าง เพื่อจะได้นำไปพัฒนาได้ถูกจุดตรงประเด็น

Std JD  Std PI  Std Competency

People Assessment

ในการคัดเลือกคนในสถานการณ์ต่างๆ การประเมินบุคลากรที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ตรงประเด็น เป็นธรรม สมเหตุผล ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เช่น เพื่อการปรับตำแหน่ง เพื่อเลือกคนที่จะเป็นกลุ่ม Talent ขององค์กร หรือแม้แต่ในภาวะวิกฤติที่บางบริษัทจำเป็นที่ต้องลดจำนวนพนักงาน ทุกสถานการณ์ที่กล่าวมาควรดำเนินการด้วยเหตุผล

People Assessment 

PDF Book (Free Download)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในการทำงานที่ปรึกษา ผมได้เขียนหลังสือตีพิมพ์ออกมา 4 เล่ม เพื่อเป็นการนำความรู้ประสบการณ์การทำงาน มาเผยแพร่ให้กับองค์กรต่างๆ และผู้สนใจ แต่ในปัจจุบันผมมีความตั้งใจจะแบ่งปันในรูปแบบของสื่อ Online ที่เป็นรูปแบบข้อมูล และ Sevice ต่างๆแทน จึ้งได้นำไฟล์หนังสื่อที่เคยเขียนไว้ 3 เล่ม มาแชร์ให้ผู้สนใจ ได้ Download ไปอ่านเพื่อใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานในองค์กรต่อไปครับ

บริหารผลงาน..  Goal & Action Plan  PA Manual

Software มากประโยชน์ในราคาสุดคุ้ม

People Assessment System

ระบบประเมินศักยภาพบุคลากร Online

คุณประโยชน์ของการใช้ระบบ
1. ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการได้หลากหลายวัตถุประสงค์
2. สร้างความเป็นธรรม มีมาตรฐานในการประเมินเพื่อคัดเลือกต่างๆ
3. Online ใช้งานสะดวก เก็บเป็นฐานข้อมูล ใช้บริหารจัดการต่อได้
4. ประหยัด เพราะซื้อเฉพาะระบบ ไม่ใช่ระบบใหญ่หลักแสนหลักล้าน
5. ผู้ผลิตพัฒนาระบบ พัฒนา Function ใหม่ๆตลอดเวลา

สั่งซื้อโปรแกรม  รายละเอียดการใช้งาน 

DISC Assessment System

ระบบประเมินคุณลักษณะพนักงาน Online

คุณประโยชน์ของการใช้ระบบ
1. ใช้เป็นเครื่องมือประเมิน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ตรงจุด
2. เสริมสร้างความเข้าใจ ความแตกต่าง ลดความขัดแย้ง
3. เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน สร้างความสุขในการทำงาน
4. Online ใช้งานสะดวก เก็บเป็นฐานข้อมูล ใช้บริหารจัดการต่อได้
5. ประหยัด คุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว

สั่งซื้อโปรแกรม  รายละเอียดการใช้งาน 

Our Service

OKRs Implementation System

สิ่งสำคัญที่สุดในยุคนี้ พ.ศ นี้คือการทำงานให้บรรลุเป้าหมายด้านต่างๆและพาองค์กรผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ ซึ่งระบบที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือระบบ OKRs และ Agile ปัญหาสำคัญในการดำเนินการระบบนี้คือต้องทำให้ชัดเจน แต่ยืดหยุ่นได้ สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมาย เจ้าภาพและแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

Re Process Job & Structure

จากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 หลายองค์กร ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ ในรูปแบบเดิมอีกต่อไป หลายองค์กรจำเป็นต้องลดขนาด ลดจำนวนบุคลากร แต่องค์กรยังคงต้องรักษาผลงานให้ดีขึ้นหรือไม่ให้แย่กว่าเดิม ต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน ใช้คนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการ จัดหน้าที่,โครงสร้าง คือหัวใจสำคัญ

JE & Salary Structure

องค์กรของเราจะแข่งขันในอุตสาหกรรมได้หรือไม่ปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งคือคน และโจทย์สำคัญเรื่องคนคือ ทำอย่างไรให้เราสามารถดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงานกับองค์กรได้ จูงใจให้คนเก่งทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และรักษาคนเก่งๆให้อยู่กับองค์กรไปนานๆได้ โครงสร้างค่าตอบแทนคือปัจจัยสำคัญข้อหนึ่ง ที่จะตอบโจทย์นั้น

Easy & Effective

กระบวนการที่ง่ายและรวดเร็ว

หลังจากองค์กรตกลงใช้บริการ เพียงส่งข้อมูลต่างๆที่มีอยู่เดิม ที่เป็นไฟล์ Excel ให้ที่ปรึกษา import ลงระบบ การให้คำปรึกษาก็จะสามารถดำเนินการได้ในไม่กี่วัน ซึ่งง่ายและรวดเร็ว สะดวกต่อองค์กร

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนข้อมูลที่ชัดเจน

ในการให้คำปรึกษา ที่ปรึกษาและผู้บริหาร เปิดดูและปรับปรุงข้อมูลเดียวกันแบบ Real Time ผ่าน Web Application และคุยกันผ่าน VDO Conference (หรือเข้าให้คำปรึกษาที่องค์กร ตามที่องค์กรสะดวก) ซึ่งทำให้เข้าใจชัดเจนตรงกัน และหลังจากให้คำปรึกษาเสร็จแล้ว องค์กรก็ยังมี Web Application ใช้บริหารจัดการและสื่อสารในองค์กรทันที ซึ่งทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Contact Us
Powered by : Business Development Training & Consulting Co., Ltd.
Visit our Website www.bdtc.co.th