Title

People Assessment

ในการคัดเลือกคนในสถานการณ์ต่างๆ การประเมินบุคลากรที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ตรงประเด็น เป็นธรรม สมเหตุผล ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เช่น เพื่อการปรับตำแหน่ง เพื่อเลือกคนที่จะเป็นกลุ่ม Talent ขององค์กร หรือแม้แต่ในภาวะวิกฤติที่บางบริษัทจำเป็นที่ต้องลดจำนวนพนักงาน ทุกสถานการณ์ที่กล่าวมาควรดำเนินการด้วยเหตุผล หรือหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม อธิบายได้ ไม่เอนเอียง หรือไม่ตัดสินด้วยความรู้สึกส่วนตัว ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์หรือแต่ละตำแหน่งที่ถูกประเมิน การประเมินจะแตกต่างกันไป ทั้งรูปแบบ วิธีการ หัวข้อประเมินและน้ำหนักของการประเมิน หรือแม้แต่ผู้ประเมินเองก็ตาม ในส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างการประเมินที่องค์กรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินพนักงานในสถานการณ์ต่างๆ หรือจะนำไปเป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการประเมินภายในขององค์กรอื่นๆก็ได้เช่นกัน (ในส่วนนี้เป็นรูปแบบการประเมินพื้นฐานที่สามารถใช้ประเมินได้ในระดับหนึ่ง การประเมินพนักงานที่ดี ควรมีข้อมูลรองรับที่ชัดเจน)

(ระบบไม่มีการบันทึกข้อมูลหรือคุ๊กกี้ใดๆทั้งสิ้น กรุณาทำรายการให้เสร็จแล้วพิมพ์(web browser print)ให้เรียบร้อยก่อนเปลี่ยนไปหน้าเว็บอื่นๆ)